Jakten på det försvunna Egypten : En narrativanalys av en konspirationsteori på YouTube

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Det finns en pågående samhällsdebatt om spridning av desinformation på internet och vilka samhällskonsekvenser det kan innebära. På internet, exempelvis YouTube, möjliggörs spridandet av information till en stor publik, utan att någon granskar eller reglerar dess innehåll, vilket i sin tur gör det lättare att sprida desinformation. I studien analyseras en konspirationsteoretisk video på YouTube med hjälp av metoden narrativanalys. Syftet med studien är att öka förståelsen för uppbyggnaden av en konspirations- teoretisk video utifrån de narrativa drag som uppvisas, vilket görs med hjälp av teorier inom narratologi och konspirationsteori. Vi har som mål att utreda vilken betydelse de aktörer som verkar inom videon har för att skapa ett övertygande narrativ. Utifrån syftet har studiens frågeställningar formulerats: Vilken funktion fyller aktörerna i videon? Vilka narrativa hjälpmedel använder sig producenten av för att ifrågasätta tidigare forskning? Studien besvarar syfte och frågeställningar genom att i analysen undersöka videomaterialet med hjälp av narrativanalysmetoden aktantmodellen för att söka efter narrativa strukturer,  generella teorier om konspirationsteorier samt hur den litterära berättarformeln mysterium uttrycker sig i videon. Resultatet visade att aktantmodellen underlättade struktureringen av materialet och att berättarrösten inom videon besitter en omfattande kontroll över innehållet och den narrativa strukturen. Vi upptäckte att materialet inte uppnådde samtliga klassiska narrativa drag och mysterieformelns kännetecken, men vi kom fram till att producenten till viss del använder sig av en narrativ struktur och mysterieformel för att skapa en konspirationsteori. Avslutningsvis upptäckte vi att videon är uppbyggd av sammankopplade händelser vilka bygger upp konspirationsteorin till en helhet som ämnar att väcka uppmärksamhet och möjligen förändra den nuvarande etablerade teorin kring att Cheopspyramiden var en gravkammare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)