"Rätt till liv – fostret eller kvinnan?" En kartläggning av abortdebatten genom svenska organisationers retorik

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: ”Rätt till liv – fostret eller kvinnan?” är en studie som belyser svenska organisationers retoriska grepp inom den rådande abortdebatten. Det övergripande syftet för uppsatsen är att åskådlig- göra hur rätt till liv används som ett strategiskt och retoriskt verktyg av de etablerade organi- sationerna: Människorätt för ofödda, Amnesty International, Människovärde och Riksförbundet för sexuell upplysning. Talar de för kvinnans rätt till liv eller talar de för fostrets rätt till liv i sina retoriska grepp? För att besvara denna fråga har metoden, retorikanalys, applicerats på primärmaterialet, organisationernas hemsidor, för att synliggöra hur argumenten formuleras ut- ifrån dess teser. Det teoretiska ramverket utgår från beviljandet att fostret är en människa och erkänna kvinnans rätt till liv, för att sedan se hur argumenten utgår från denna premiss. Den skiljelinje som förekommer i debatten har framgått genom att organisationerna talar om kvin- nans rätt till liv genom att antingen benämna kvinnas autonomi och hennes rättigheter som redan existerar. Medan den andra sidan av debatten talar för fostrets kommande autonomi och dess rättighet som människans rätt till liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)