Förbättrar medicinsk simulering teamarbetet på IVA?

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion: Patientsäkerhet är viktig inom intensivvård och vårdpersonal behöver vara uppmärksamma och medvetna om detta. Klar och tydlig kommunikation samt ett välfungerande teamarbete kan motverka misstag och förbättra kvalitén på vården. Syfte: Syftet var att beskriva hur medicinsk simulering påverkar teamarbete på en intensivvårdsavdelning och därmed patientsäkerheten. Metod: Fokusgruppsintervjuer med semistrukturerade frågor genomfördes, deltagarna hade genomgått simuleringsövningar. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Deltagarna bestod av 4 sjuksköterskor samt 3 läkare, deltagarna intervjuades i grupper på två och två i varje yrkesgrupp var för sig, en läkare intervjuades enskilt. Analysen bestod av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre temata framkom under analysen, Ökad medvetenhet, Kommunikation i teamet samt Teamet och dess roller tydliggörs. I dessa teman framkom att simuleringsövningar ökade medvetenheten hos deltagarna angående teamets betydelse, hur teamet kan arbeta för att uppnå god och säker vård. Kommunikation ansågs vara av största vikt samt kunde främja ett gott teamarbete. Deltagarna reflekterade även över sina egna och andras roller. Det framkom att det var viktigt att finna sin roll för att teamarbetet skulle fungera optimalt. En ledare ansågs vara någon som skapar delaktighet och får med alla i teamet. Slutsats: Resultatet i denna pilotstudie bidrar till en ökad förståelse över hur simuleringsövningar kan påverka teamarbetet och de interprofessionella relationer som finns på en intensivvårdsavdelning. Simuleringsövningar ger en ökad medvetenhet över vikten av ett fungerande teamarbete samt en rak och tydlig kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)