SAMVERKAN - att bygga broar -En kvalitativ studie om samverkan mellan socialtjänst, psykiatri och primärvård

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Vårt syfte med denna studie har varit att ta reda på hur samverkan kan fungera i praktiken och vilka faktorer som kan påverka. Syftet har även varit att ta reda på om/hur projektdeltagarna anser att brukaren kan gynnas. Vi fick möjlighet att ta del av arbetet i BAPPS-projektet som är ett samverkansprojekt mellan psykiatri, primärvård och socialtjänst där man arbetar i tvärprofessionella team runt klienten/patienten. Vi har genomfört en kvalitativ studie och datainsamlingsmetoden har varit i form av intervjuer med projektdeltagare. Vårt insamlade material har analyserats med hjälp av tidigare forskning, samt en modell för att tolka samverkan. Det som tydligt framkom var att samverkan är en tidskrävande process och att respondenterna även såg samverkan som en nödvändighet för att kunna arbeta med målgruppen psykiskt funktionshindrade och psykiskt funktionshindrade med ett samtida missbruk. De faktorer vi funnit i vår studie som kan påverka samverkan är till stor del likt det som framkommit i tidigare studier. Några faktorer kan nämnas så som kunskap om varandras professioner, viljan att samverka, en fungerande dialog, ansvarsfördelning, ekonomi och lagar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)