Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. Uppsatsen tar utgångspunkt i Sverige i det informella utsädeshanteringssystemet kring kulturspannmål och undersöker hur utsädeshanteringen av kulturspannmål går till och organiseras i relation till det informella och formella utsädeshanteringssystemet. Genom kvalitativa intervjuer undersöker uppsatsen hur kulturspannmålsodlare får tillgång till utsäde av kulturspannmål samt vilka normer och regelverk som omger tillgång till utsäde av kulturspannmål. Resultatet visar att tillgång till utsäde av kulturspannmål regleras genom medlemskap i föreningen Allkorn, via relationer och genom lokala utsädesförmedlingsinitiativ samt via SLU och NordGen. Relationer inom Allkorn, normer om att odla ekologiskt enligt principer som går utöver de formella regelverken för ekologiskt jordbruk och kunskap om kulturspannmålsodling har växt fram och reglerar vem som får tillgång till utsäde av kulturspannmål. Utsäde som ska förmedlas för yrkesmässiga syften ska registreras på den nationella sortlistan och utsädet ska certifieras av Jordbruksverket. Resultatet visar att förmedlingen av kulturspannmål organiseras i icke-yrkesmässiga syften inom föreningen Allkorn. Kulturspannmålsodlarna undgår därmed föreskrifternas förelägganden om sortregistrering och utsädescertifiering som till stor del inte är anpassade för kulturspannmåls heterogena karaktärer och det informella utsädeshanteringssystemets praktiker. Jordbruksverkets föreskrifter kring utsäde ger idag svaga incitament att förmedla utsäde av kulturspannmål i det formella utsädeshanteringssystemet. Uppsatsens resultat bidrar till förståelsen för hur kulturspannmål förvaltas och används i ekologiska jordbruk. Uppsatsen bidrar också till förståelsen om hur informella och formella utsädessystem påverkar förvaltningen av kulturspannmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)