Att få rum i tiden : En kvalitativ studie om hur människor kan ​förhålla sig kognitivt, emotionellt och beteendemässigt till inre och yttre tempon

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Psykologi

Författare: Clara Bankefors; [2020]

Nyckelord: ​Perception of time; tempo; time; experience of time;

Sammanfattning: Tid är ett universellt tema som berör oss alla. Forskning visar att det finns en mängd olika perspektiv att förstå, betrakta och uppleva tid och tempo på. Perspektiv som lyfts i denna studie är objektiv och subjektiv tid, närvaro och mindfulness, autonomi och anpassning, den omgivande miljön, där perception, naturen och stadsmiljöer lyfts, samt tid som struktur och resurs. Nämnda perspektiv är av vikt då syftet har varit att f​å en djupare förståelse för hur människor kognitivt, emotionellt och beteendemässigt kan förhålla sig till inre och yttre tempon. Inre tempon avser en individs inneboende tempo som exempelvis hjärtslag, kroppsrörelser, tankar och känslor. Yttre tempon avser den subjektiva upplevelsen av tempon som ligger utanför den egna kroppen. Dessa kan exempelvis vara andra människors tempon och tempon i olika miljöer. ​En kvalitativ intervjustudie med åtta respondenter har genomförts, vilken sedan har analyserats utifrån tematisk analys, i sex olika steg. Urvalet gjordes med hänsyn till kön, bostadsort, sysselsättning och ålder eftersom dessa antogs färga upplevelserna av inre och yttre tempo. Analysen av intervjumaterialet resulterade i sju slutliga teman, vilka är närvaro, autonomi och anpassning, olika tidsrum, effektivitet, stress, kris och tid som en resurs. Sammanfattningsvis visar resultaten att upplevelser av sig själv, andra människor, platser och aktiviteter kan påverka upplevelsen av inre och yttre tempon. En tendens är att i miljöer som upplevs ha ett lugnare yttre tempo så möjliggörs närvaro med det egna inre tempot. Detta har även bidragit till möjligheten att möta andra människor med större närvaro. Att yttre tempon påverkar inre tempon har framträtt tydligare än motsatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)