Rekrytering : Betydelsen av icke-verbal och mentala genvägar i arbetsintervjun

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Detta examensarbete har behandlat rekryteringsprocessen med fokus på intervjun. Arbetet har avgränsats till att studera icke-verbal kommunikation och mentala genvägar som kan förekomma i en arbetsintervju. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med sju intervjupersoner. Resultatet analyserades med tematisk analys. Forskning om rekryteringsprocessen, intervjumetodik, icke-verbal kommunikation och mentala genvägar användes som bakgrund vid analysen. Resultatet visar att icke-verbal kommunikation påverkar hur en kandidat uppfattas och att även mentala genvägar kan påverka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)