Kapitalstrukturens avgörande faktorer : Svenska börsnoterade företag före och under covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Covid-19-pandemin ändrade snabbt förutsättningarna på kapitalmarknaden och företagen tvingades fort att anpassa sig efter rådande restriktioner och rekommendationer. Denna studie undersöker hur kapitalstrukturen i bolag noterade på Stockholmsbörsen förändrades under pandemiåren 2020–2021 jämfört med före pandemin (2016–2019). Med hjälp av teorier för kapitalstruktur och tidigare studier identifierades fem centrala mått som hjälper till att förklara skuldsättningsgraden. Genom multivariat analys studeras och analyseras vilka variabler och samband som har påverkat kapitalstrukturen under perioden. Studiens resultat visar, i likhet med tidigare studier kring agerande under krissituationer, att företagens skuldsättningsgrad minskade under jämfört med före pandemin. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)