Fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes : Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter till fysisk aktvitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Med en växande prevalens av typ 2-diabetes världen över riskerar fler människor i framtiden att drabbas av följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, njursjukdomar och ögonsjukdomar. Ärftliga anlag har en betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes, men likaså levnadsvanor såsom rökning, stress och fysisk inaktivitet. Sjuksköterskan har därför en viktig roll när det kommer till att uppmärksamma individer som befinner sig i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes samt stötta och motivera till nödvändiga livsstilsförändringar. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter till fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes. Metod: En litteraturöversikt har genomförts där tio vetenskapliga artiklar har sammanställts utifrån analys av Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans. De vetenskapliga artiklarna har varit av både kvalitativ och kvantitativ karaktär och inhämtats från databaserna: CINAHL Complete, PubMed och Medline. Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre teman: Hälsofrämjande omvårdnad, Utmaningar och Behov av kunskap. Utmaningarna kunde bland annat relateras till sjuksköterskans upplevelse av otillräcklig kunskap och patienternas bristande insikt och ovilja till förändring. Sjuksköterskorna upplevde att hälsofrämjande omvårdnadsinsatser som erbjöds via patientutbildningar ökade patienternas kunskap om sin sjukdom. Diskussion: I metoddiskussion diskuterar författarna styrkor och svagheter med denna litteraturöversikt. Resultatdiskussionen diskuterar huvudfynden med hjälp Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)