Jordning och jordtag : En metodstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Magnus Danielsson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka metoder som används vid bestämning av plats för anläggning av jordtag. Ett jordtag kan anläggas antingen genom ytjordning där ledare läggs längsmed marken, eller via djupjordning där jordelektroder drivs ned i marken.

Den viktigaste egenskapen hos ett jordtag är dess resistivitet. Då markens resistivitet skiljer sig beroende på vilken jordmån som finns blir val av plats viktig.

Jordmånen vid ytan behöver inte heller vara densamma som längre ned i marken vilket ger ett problem vid bedömning av lämplig plats.

Jordtag och jordning är viktigt i elnätet, främst ur en säkerhetssynpunkt, men även ur en ekonomisk synpunkt. Vikten av att ha ett fungerade jordtag med tillräckligt låg resistivitet är väldigt stor. Det kostar pengar att anlägga jordtag, att på ett ekonomiskt och tillförlitligt sätt hitta den bästa platsen kan därmed spara pengar.

Vid utvärdering av jordtag utförs markresistivitetsmätningar, den utrustning som används ger dock en begränsad information om markresistiviteten med avseende på mätdjup och täckt yta. Att då på ett tillförlitligt sätt kunna säkerställa att ett jordtag blir så bra som möjligt är en nödvändighet. Är nuvarande metoder tillräckligt bra eller går de att förbättra?

I detta arbete undersöks andra verktyg för att mäta och kvantifiera markresistivitet. En alternativ metod ger möjligheten att få en två-, eller tredimensionell representation av markens resistivitet. Metoden ger även möjligheten att upptäcka annan geologisk beskaffenhet, ihåligheter eller vattendrag under mark.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)