Lycklig ovetande eller olyckligt vetande? : En litteraturöversikt om varför personer väljer att inte delta i mammografi- och bukaortascreening

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Riskfaktorerna är flera och därför har Socialstyrelsen bestämt att hälso- och sjukvården ska erbjuda mammografiscreening för att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium. Bukaortaaneurysm är en lokal vidgning av kroppspulsådern som främst drabbar män. Sjukdomen är ofta asymtomatisk och kan vara livshotande. Socialstyrelsen har därför bestämt att en engångsundersökning ska erbjudas alla män i 65-års ålder. Syfte: Syftet med examensarbetet var att studera anledningar till utebliven screeningundersökning och om anledningarna skiljer sig åt för mammografi- och bukaortascreening. Metod: Detta examensarbete är en litteraturöversikt som behandlar 15 vetenskapliga artiklar relevanta till arbetets syfte. Resultat: Faktorer som påverkade deltagandet var: ålder, invandring, nära relation till sjukdomen, avstånd, svårigheter att ta sig till klinik/opassande öppettider, utbildning, social status, fysisk och psykisk ohälsa, okunskap/bristande information, rädslor/förnekelse, civilstånd/familj och mottagen påminnelse. Diskussion: Samtliga punkter för icke deltagande stämde inte alltid överens för de båda screeningprogrammen. Efter granskning av inbjudan till screeningprogrammen sågs skillnader i informationen som skulle kunna ha betydelse för de faktorer som studerats i artiklarna. Slutsats: Icke deltagande kan bero på flera faktorer som påverkas av varandra och en liten skillnad mellan män och kvinnor sågs. Inbjudan kan påverka deltagandet i vissa fall. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)