Ett inkluderande ledarskap? Framställningen av ledarskap i ledarskaps- och diversity managementlitteratur

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Vad: Kandidatuppsats VT 2016. Lunds Universitet, Campus Helsingborg, institutionen för Service Management. Titel: Ett inkluderande ledarskap? Framställning av ledarskap i ledarskaps- och diversity management litteratur. Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att undersöka hur ledarskap framställs i dagens ledarskaps -och diversity managementlitteratur. Vi frågade oss därför vilka är det som inkluderas och får ta plats i ett diversity managementperspektiv på ledarskap och hur framställs ledarskap i dagens ledarskaps- och diversity managementlitteratur? Metod: Empirin hämtas ur tre ledarskaps- och diversity managementböcker som är de bäst säljande på nät-bokhandeln bokus.com. Utifrån en kvalitativ forskningsstrategi genomfördes en diskursanalys av ledarskapets framställning i valda böcker. Den samlade empirin analyserades ur ett induktivt synsätt samt med hjälp av teoribildning på områdena ledarskap och diversity management. Slutsatser: Genom analysen framträdde en framställning av ledarskap som normativt, oavsett inverkan från ett diversity managementperspektiv. Vi har funnit att ledarskap inriktat på diversity management framställer samma typ av ledarskap som mer traditionell och normativ ledarskapslitteratur och forskning gör men i en ny kontext. Diversity management skänker därför inget nytt utrymme för en ny framställning av ledarskap. Sammanfattningsvis och för att återknyta till studiens syfte och frågeställningar framställs ledarskap med ett diversity managementperspektiv på samma sätt som tidigare ledarskapsforskning trots diversity managementkontexten. Överlag fungerar inte ledarskap med inriktning på diversity management normbrytande utan snarare reproducerande av ett normativt ledarskap och ledarens makt som missgynnar minoritetsgrupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)