Anhörigas emotionella upplevelser av palliativ vård på hospice : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund Anhöriga till patienter i den palliativa vården behöver mer praktisk information och kunskap så att de kan fylla sin vårdande roll. Att ge stöd till anhöriga i deras nya och krävande roller gynnar det patienten, anhöriga och hälso- och sjukvården. Familjefokuserad omvårdnad är ett förhållningssätt som kan bidra till hälsa och välbefinnande för både patienten och familjen med värdighet och respekt. Syfte Syftet var att beskriva anhörigas emotionella upplevelser av palliativ vård på hospice. Metod Litteraturöversikten är en litteraturstudie som är strukturerad och har inslag av den metodologi som tillämpas vid systematiska översikter. Analysen som resultatet baserades på grundades i femton kavlitetsgranskade artiklar. Datasökning genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Resultat Resultatet visade att det förekom negativa emotionella upplevelser hos anhöriga vid bristande kommunikation och informationshantering. Två huvudkategorier framkom; Kommunikation och- Informationshantering och Stöd från omgivning. Slutsats Anhöriga upplevde vårdandet av familjemedlemmar i livets slutskede som emotionellt krävande. De upplevde även saknad av delaktighet på grund av dålig kommunikation relaterad till brist på information. Anhöriga belyser även att hospicesjuksköterskor samt vårdpersonalen många gånger inte tar hänsyn till deras kunskap och oförberedskap inför den palliativa vården och dess innebörd. Alla dessa utmaningar ledde till tveksamhet, rädsla, oro och tvivel. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)