Pang för pengarna : Om onboardingprocessen av HR-konsulter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att beskriva onboardingprocessen av HR-konsulter via deras erfarenheter samt upplevelser och genom det lokalisera de nyckelfaktorer som spelar in för en funktionell process. Genom att identifiera nyckelfaktorerna önskar vi bidra med ett resultat vilket kan skapa effektivitet i onboardingprocessen samt generera kunskap om hur organisationer kan optimera det initiala samarbetet mellan parterna.   Metodik: Studien är kvalitativ med en deduktiv ansats. Studiens empiri har insamlats genom intervjuer samt ett kompletterande verktyg där respondenterna fick välja prioriterade kärnvärden. Samtliga respondenter är verksamma HR-konsulter. Resultat: Onboardingprocessen är ett samspel mellan uppdragsgivare och HR-konsult. Bägge parter spelar en vital roll sett till huruvida det kommer uppnås en effektivitet eller ej. Det kan konstateras att uppdragsgivare har ett ansvar att förse HR-konsulter med diverse nyckelfaktorer vilka möjliggör samt underlättar genomförandet av uppdraget. HR-konsulter har ett ansvar att under onboardingprocessen utifrån sin expertiskunskap dela med sig av diverse erfarenheter och synvinklar. Kommunikationen mellan parterna behöver vara öppen och det krävs att bägge parter är delaktiga i upprättandet av ett givande samspel vilket bidrar till att uppdraget kan styras i den riktning vilket resulterar i en effektiv slutprodukt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)