Kapitalbudgetering och ekonomisk styrning : En fallstudie av svenska skogsindustrin

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Bakgrund: Investeringsbeslut är ett av de viktigaste besluten som tas av chefer i företag. Besluten grundar sig på investeringskalkyler, som ryms inom begreppet kapitalbudgetering. I företagsekonomisk litteratur beskrivs sällan samband mellan kapitalbudgetering och annan ekonomisk styrning, vilket innebär att det finns ett tomrum inom forskningsområdet.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företag inom den svenska skogsindustrin utformar och använder kapitalbudgetar som beslutsunderlag samt utreda och förklara sambandet mellan kapitalbudgetering och annan ekonomisk styrning.

Metod: I studien har kvalitativ metod och fallstudier använts. Empirin grundas på datainsamling genom fyra semistrukturerade intervjuer av respondenter från fallföretagen SCA, Stora Enso, Holmen och Billerud.

Slutsatser: Kapitalbudgetering som det beskrivs i företagsekonomisk litteratur är ingen adekvat definition. Kapitalbudgetering består i själva verket av två delprocesser, vilka är investeringsbudgetering och investeringsprocessen. Det finns tydliga samband mellan kapitalbudgetering och annan ekonomisk styrning genom att ”action controls”, ”results controls”, ”boundary systems” och ”diagnostic control systems” används. Kapitalbudgetering är ett ekonomiskt styrsystem för att skapa och upprätthålla målkongruens inom en organisation.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)