RISKFAKTORER FÖR MALNUTRITION BLAND ÄLDRE : En webbaserad enkätstudie genomförd på äldre över 70 år

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund Undernäring kan vara problematiskt för äldre då kroppen inte tillgodoses med den näring och energi som den behöver. Det kommer att leda till bland annat försvagat skelett och minskad muskelmassa. Undernäring kan bero på en rad olika faktorer, där både sociala och fysiologiska riskfaktorer spelar in. Syfte Syftet med studien var att belysa förekomsten av riskfaktorer för undernäring bland äldre som var hemmaboende, utifrån sociala och fysiologiska perspektiv.  Metod En webbenkät publicerades på Facebook under våren 2020. Inklusionskriterierna för studien var att respondenterna skulle vara 70 år eller äldre, samt ha ett medlemskap på Facebook. Antalet deltagare som svarade på enkäten var 320 personer. De tester som användes var Chi2, t-test, Kruskal-wallis och Spearmans korrelationstest. Resultat Majoriteten av respondenterna bestod av kvinnor och något fler av deltagarna levde tillsammans med någon. De flesta av respondenterna deltog sällan eller mycket sällan i sociala sammanhang. 21 % av respondenterna hade minskat sitt matintag de senaste tre månaderna. Det fanns ingen skillnad mellan könen avseende minskat matintag (p=0,587). De vanligaste anledningarna till det minskade matintaget berodde på försämrad aptit, tugg- eller sväljsvårigheter, att respondenterna blev fortare mätt, fick ont i magen eller blev illamående. Resultatet visade också att respondenterna åt mindre portioner ju mindre de utövade fysisk aktivitet (p=0,049).  Slutsats Ett flertal av studiens respondenter uppger att de sällan deltar i social samvaro. En del av dessa uppger att de inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att till exempel äta på restaurang eller utöva annat umgänge tillsammans med vänner som kostar pengar. Portionsstorleken minskade vid låg fysisk aktivitet, därav kan slutsatser från denna studie bland annat visa på att fysisk aktivitet skulle kunna öka näringsintaget. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)