Självledarskap eller självförledarskap? En kvalitativ studie om individens strävan efter självförbättring.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel: Självledarskap eller självförledarskap - en kvalitativ studie om individens strävan efter självförbättring. Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management och tjänsteveten- skap, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensar- bete för kandidatexamen, VT 2018, 15 HP. Författare: Elenor Mårtensson och Johanna Thomsen Handledare: Johan Alvehus Nyckelord: självledarskap, identitet, social identitet, reflexivitet, personlig utveckling ___________________________________________________________________________ Syfte: Syftet med studien är att kritiskt granska och skapa förståelse för fenomenet självledar- skap genom att beskriva hur individer med utbildning i personlig utveckling uppfattar begrep- pet. Vidare vill vi bidra till ökad förståelse för vad behovet av professionell vägledning grun- dar sig i och om självledarskap har inverkan på individens identitetsskapande. Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod. Det empiriska materialet har sam- lats in genom tio semistrukturerade intervjuer med individer som har utbildning inom person- lig utveckling och självledarskap. Den insamlade empirin analyserades därefter tillsammans med de valda teorierna för att avslutningsvis resultera i vår slutsats. Resultat: Studien visar på att praktiserandet av självledarskap är varierande, vilket grundar sig i individers olika uppfattningar. Däremot visar studien att självledarskap kräver en för- måga och ett ansvarstagande hos individen för att kunna leda sig själv. Samtidigt bidrar sam- hällets ideal till en osäkerhet över individens identitet. Därigenom har behovet av kurser i självledarskap ökat då det finns en förhoppning om att kunna leda sig själv och finna sin rätta identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)