Utvärdering av luftburna partiklar i en träslöjdsal - Fältstudie på Tunaskolan i Lund

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

Sammanfattning: Inomhusmiljön är en viktig del av vårt liv, med tanke på att vi spenderar ungefär 90 % av vår tid inomhus dagligen. Olika typer av föroreningar förekommer i inomhusmiljön, som kan bidra till hälsoeffekter och upplevd luftkvalité. På sistone har det diskuterats kring hur bra inomhusmiljön är i svenska skolor, som är en förutsättning för hälsa och inlärningskapacitet. Lärarna i träslöjd på Tunaskolan i Lund har under en längre tid känt besvär med luftkvalitén i just träslöjdsalen. De kontaktade genom Lunds kommun, institutionen för Ergonomi och Aerosolteknologi, och undrade om det fanns en möjlighet till att undersöka egenskaperna hos de luftburna partiklarna i träslöjdalen. Syftet var att karaktärisera de luftburna partiklarna, mäta den personliga exponeringen för lärarna samt undersöka hur lärare och elever upplevde den fysiska arbetsmiljön och vilka symptom de hade. Effektiviteten av de nyinstallerade luftrenarna undersöktes också. Utifrån hela studien, utfärdades rekommendationer på hur träslöjdsalen bör utformas, och vilka åtgärder som kan göras för att reducera exponeringen för luftburna partiklar, och säkerställa en god arbetsmiljö för lärare och elever. Mätningar genomfördes för att bestämma mass- och antalkoncentrationen och storleksfördelningen av partiklar i träslöjdsalen. För att kunna göra en jämförelsestudie gjorde vi mätningar i andra typer av klassrum, d.v.s. i syslöjdsalar och i vanliga klassrum. Vi genomförde även en spårgasmätning för att kunna bestämma luftomsättningen och se om allmänventilationen är tillräcklig med hänsyn till dagens krav. Genom vårt frågeformulär undersökte vi hur lärare och elever upplever inomhusmiljön (fysiska faktorer), samt undersökte vilka symptom de upplever. En okulär besiktning av ventilation, utformning av träslöjdsal samt städning genomfördes i kombination med intervjuer med lärarna och de anställda på Tunaskolan. Koncentrationen av luftburna partiklar i träslöjdsalen, visade sig var högre i jämförelse med resterande klassrum, d.v.s. i genomsnitt 151 µg/m³ och 19700 pt/cm³ i träslöjdsalen till skillnad mot 51 µg/m³ och 6700 pt/cm³ i syslöjdsalen. Personburna mätningarna visade att träslöjdslärarna exponerades för högre koncentration av luftburna partiklar än andra lärare, i genomsnitt 796 µg/m³ för träslöjdlärarna och 191 µg/m³ för vanliga lärare. Det observerades att städare exponeras för jämförbara koncentrationer med träslöjdsläraren. Montering av nya luftrenare, gav en minskning i antalkoncentrationen (pt/cm³) som domineras av partiklar mindre än 2,5 µm. Dock så blev masskoncentrationen (mg/m³) oförändrad vid montering av nya luftrenare, som domineras av de större partiklarna som kan bidra med problem i ögon, näsa, mun och hals. När det gäller allmänventilationen, visade resultaten att träslöjdsalen klarar dagens krav. Som ett resultat av denna studie rekommenderas följande åtgärder, för att minska exponeringen av luftburna partiklar i träslöjdsalen. Processventilation bör undersökas och dess effektivitet borde kontrolleras och säkerställas, eftersom det visade sig att de nyinstallerade luftrenarna inte reducerade de grövre partiklarna. För att underlätta städningen, skall all material, snickerier och lådor som för närvarande är placerade på golvet, fönsterkarmar och hyllor, placeras i separata skåp. Eleverna skall uppmuntras till att använda de mobila utsugen mer regelbundet och ofta, och för att förhindra större träbitar och verktyg från att sugas in, kan ett sorts galler placeras vid utsuget. Om möjligt bör maskinerna placeras i ett avskiljt rum, genom att bygga en innervägg, detta för att minska på mass- och antalkoncentrationen där eleverna arbetar. För framtida studier rekommenderas att en studie görs på bullerproblemet, med tanke på att det gav ett högt utslag bland de tillfrågade i enkätundersökningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)