Utvärdering av användbarhet i WordPress med nya användare : Användbarhetstester på det administrativa gränssnittet i WordPress och en prototyp

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: I takt med att antalet aktiva internetanvändare växer blir det viktigare än någonsin för företag att erbjuda sina tjänster online för att nå ut till människor. Personer och företag som vill synas på webben behöver skapa webbsidor och dessa måste uppdateras ofta med nytt innehåll för att vara relevanta för företagets kunder. För personer som inte har någon erfarenhet av programmering behövs innehållshanteringssystem som hjälper dessa människor att redigera och skapa innehåll på webbplatser. Syftet med denna studie var att granska användbarheten av WordPress för oerfarna användare. WordPress undersöktes med hjälp av användbarhetstest där fem testpersoner utförde vanliga uppgifter i systemet. Fokus i testet var på användbarheten vid redigering av en webbsida. Intervjuer och observationer genomfördes sedan för att upptäcka användbarhetsproblem. Baserat på testobservationer och intervjusvar skapades en prototyp för att visa hur användbarheten i det administrativa gränssnittet kan förbättras. Även prototypen utvärderade med hjälp av av fem testpersoner som också intervjuades. Resultatet visade att det var lättare för oerfarna användare att klara av vanliga uppgifter i prototypen jämfört med WordPress och att användarnas åsikt om prototypen var bättre. Av detta kan man dra slutsatsen att det med några små förändringar och förenklingar går att göra ett system som är mer användbart och tillgängligt för nya användare. WordPress är ett komplext system och det är kanske inte rimligt att anta att alla förändringar som gjorts i prototypen kan implementeras, men en enklare redaktörsvy som hämtar inspiration från studiens prototyp skulle kunna leda till ett mer användbart system för nya användare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)