Teknisk tillgänglighet och dess betydelse för underhållsarbete i produktion

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Examensarbetet utfördes hösten 2020 på Scania Industrial Maintenance i Södertälje. Arbetet har fokuserat på två avdelningar inom produktionsavsnitten Transmissionsbearbetning samt Motorbearbetning, en avdelning från vardera produktionsavsnitten. På Transmissionsbearbetning undersöktes avdelningen Hårda kugg och på motoravdelningen undersöktes DMAHB. Huvudmålet för examensarbetet är att så långt som möjligt definiera teknisk tillgänglighet för Scania baserat på produktions- och underhållsdata. Med hjälp av underhållsingenjörer, underhållstekniker samt tidigare erfarenheter från arbete på Scania har information- och processkännedom införskaffats via besök och intervjuer. Data från respektive linje har analyserats och litteraturstudier har gjorts för att få en djupgående förståelse för problemet. Nuläget inom produktion och underhåll har givit en helhetsbild över problematiken med att definiera teknisk tillgänglighet. Flertalet faktorer har tagits i åtanke såsom kultur, bristande resurser, nyckeltal och standarder. Mätning av teknisk tillgänglighet kan göras på flera sätt enligt svenska underhåll standarder vilket tas upp i arbetet. Det som i det här arbetet anses passa Scania är att utgå ifrån drifttiden och tid för återställning för att få fram underhållets påverkan på produktionen. För att uppnå det här behöver Scania börja mäta drifttiden för varje maskin och förbättra rapporteringen av stopptiderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)