Sjuksköterskors upplevelse av hur icke-verbal kommunikation påverkar vårdrelationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Den verbala kommunikationen förmedlar budskap, den icke-verbala kommunikationen förmedlar information om budskapen och kan antingen förstärka eller motsäga det som sägs verbalt. Genom att använda icke-verbal kommunikation anpassad efter mottagaren kan den icke-verbala kommunikationen utgöra ett hjälpmedel, istället för ett hinder, för vårdpersonal. Syfte: Att belysa hur den icke-verbala kommunikationen påverkar vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys av tio artiklar. Resultat: Fem teman identifierades; Källa till information, En additativ effekt, Faktorer som främjar kommunikation, Faktorer som hindrar kommunikation samt Betydelse för vårdrelationen. Slutsats: Icke-verbal kommunikation kan ha en betydelsefull roll för sjuksköterskans omvårdnad. Ökad kunskap om icke-verbal kommunikation kan skapa förutsättningar för att minska vårdlidande, missförstånd, stress samt främja vårdrelationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)