Att utföra en bukspottkörtels uppgift - Föräldrars erfarenheter av att ha ett barn med diabetes typ 1

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund Diabetes Mellitus typ 1 är den tredje vanligaste kroniska sjukdomen i världen hosbarn i skolålder. Diabetes typ 1 drabbar över 132 000 barn och ungdomar varje år världenöver och Sverige är bland de länder med högst incidens av diabetes typ 1 i denna åldersgrupp.Denna kroniska sjukdom är utmanande för föräldrar eftersom diabetesbehandlingen ärkomplex och kräver familjestöd och hjälp. Tidigare forskning visar att föräldrar kan hamna ikris när ett barn drabbas av diabetes typ 1. Syftet med denna studie var att beskriva föräldrarserfarenheter av att ha ett barn med diabetes typ 1. Metoden som användes var enlitteraturöversikt som bestod av totalt 11 vetenskapliga kvalitativa artiklar. DatabasernaPubMed och Cinahl användes för litteratursökningen. Artiklarna kvalitetsgranskades ochanalyserades med induktiv ansats. Artiklarna lästes igenom, huvudfynd identifierades,resultaten sammanfattades och nya teman bildades. Resultaten av analysen genererade femhuvudteman; Upplevelser av sjukvården, Upplevelser i det dagliga livet, Emotionellaupplevelser, Upplevelser i de nära relationerna samt Svårigheter i att släppa taget.Slutsatsen är att föräldraskap till ett barn med diabetes är extremt krävande. Det innebär enintensiv inlärningsprocess, en oförutsägbar vardag, påfrestande känslor, brist på stöd frånomgivningen och upplevd svårighet att överlämna ansvaret till andra. Ett familjefokuseratförhållningssätt från sjuksköterskorna tillämpades inte alltid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)