Killarna spelar fotboll och tjejerna tittar på : En litteraturanalys av barnböcker ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att undersöka hur genus framställs i tio olika barnböcker, samt om det finns någon skillnad om man jämför nya böcker från 2017 med äldre böcker från 30 år tidigare. För att undersöka detta har text och bild analyserats i tio barnböcker, där fem böcker är utgivna 2017 och fem mellan 1986 och 1990. Fokus har legat på vilka karaktärer som framkommer i böckerna, vilka personliga egenskaper som tillskrivs dessa, hur karaktärerna ser ut och vilka färger som framkommer i böckerna.  För att genomföra analysen har jag använt mig av Hirdmands (1988) tankar om genussystem samt Nikolajevas (2017) tabell över maskulina och feminina personliga egenskaper. Utifrån detta har jag utformat frågor som jag använt mig av när jag har analyserat text och bild. Dessa frågor innefattar vem som är huvudpersonen i böckerna, vilka personliga egenskaper karaktärerna i böckerna har, hur karaktärerna ser ut och vilka färger som förekommer i böckerna.  Det som framkom av analysen är att genus framställs i litteraturen genom såväl personegenskaper som utseende och färger. Den nyare litteraturen motverkar i högre grad traditionella könsmönster, särskilt när det kommer till karaktärernas personliga egenskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)