Motivationsfaktorer till val av träbyggnader : en jämförande fallstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: I en tid när hållbarhetsarbete och miljöfrågor är aktuella är det även viktigt att bygga mer klimatsmart. Träbyggen anses vara mer miljövänliga eftersom de har lägre koldioxidutsläpp och primärenergianvändning än stål och betong. Samtidigt anses större byggnationer uppförda med trästomme både dyrare och tekniskt mer komplicerade. Vi frågar oss därför vad det är som motiverar beställare av större byggprojekt att föredra trä som det huvudsakliga byggnadsmaterialet. Syftet med studien är därmed att undersöka motivationsfaktorer inom två olika företag, ett privat och ett kommunägt, som har varit drivande i deras beslut att påbörja stora byggprojekt i trä. Som teoretisk förklaringsmodell använde vi McClelland’s behovsteori, Lockes målsättningsteori samt Vrooms förväntansteori. Samtliga teorier behandlar motivation, beslutsfattande och människors förhållningssätt till arbetet. Detta är en komparativ fallstudie och vid undersökningen använde vi oss av en kvalitativ metod med induktiv ansats för att kartlägga motivationsfaktorer som motiverar dessa två företag till att anta utmaningen med träbyggen. Informationen som samlats in under intervjuerna utgör en empirisk del av studien. Intervjuerna bekräftade synsättet att det idag är generellt sett dyrare att bygga i trä. Trots det verkade båda företagen beredda att acceptera något dyrare projektkostnader samt angelägna om att bli Sverigeledande i uppförande av moderna och miljövänliga byggen. Det stora, privatägda, företaget ser ett sådant projekt som en möjlighet till att utveckla sin kompetens inom omfattande träbyggen, vilket i längden kan betyda en konkurrensfördel. Det kommunägda byggförvaltningsföretaget ser ett skolbygge i trä främst som ett led i kommunens arbete mot att utveckla ett hållbart samhälle. Att ligga i framkant inom detta område med minskad miljöpåverkan och hälsosamma skolmiljöer anses vara en stark källa till motivation. Båda företagen hyser en förhoppning av att kostnader för denna typ av träbyggen kommer att minska i framtiden, bland annat genom utveckling av byggteknik. Studien är begränsad till endast två företag men visar tydliga likheter i motivationsfaktorer trots olikheterna i företagens ägarstruktur. Den visar också att företagen kan ha flera olika motiv till att använda trä som byggnadsmaterial även vid stora byggprojekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)