Krisen blev en dödsdom för PPM-jätten, vilka lärdomar kan dras av fallet Allra?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Krisen blev en dödsdom för PPM-jätten, vilka lärdomar kan dras av fallet Allra? Forskningsfråga: Hur kommunicerar Allra externt i samband krisen och hur förändras kommunikationen över tid i samband med att krisen eskalerar samt vilka kritiska faktorer i Allras kriskommunikation leder till misslyckande. Syfte: Studiens syfte är att definiera hur Allra kommunicerat under krisens gång samt undersöka vilka kritiska faktorer som leder till misslyckad kriskommunikation. Metod: Denna kvalitativa studie analyserar uttalanden utifrån diskursanalys och relevanta teorier inom kriskommunikation, vilket medför att nyanserade och välutvecklade slutsatser kan nås. Det empiriska materialet kommer från sekundärkällor online och urvalet har utvidgats under arbetets gång utifrån bestämda kriterier. Studien antar en fallstudiedesign som behandlar ett intensivt studium av Allra-affären. Teoretiska perspektiv: Genom Situational Crisis Communication Theory möjliggörs förståelse hur respondenter tolkar och uppfattar en kris. Därtill nyttjas Image Repair Theory för att analysera Allras kommunikation utifrån skada på image och legitimitet. Resultat: Allras kriskommunikation kännetecknas av förnekelse och minskande av offensivitet, en inkompatibel strategi för given kristyp och ansvarsnivå. Intressenters och Allras skilda perception av krisen leder till att organisationen misslyckas med att stilla allmänhetens oro och kommunicera önskvärt. Därtill äger de inte narrativet av krisen och ett unisont budskap förmedlas inte i alla kanaler. Däremot lyckas Allra till viss del med att använda förstärkande strategier som ett supplement till andra responsstrategier. Slutsats: Kriser är svåra att förutspå och en majoritet av organisationer är oförberedda. Således är arbetet kring misslyckad kriskommunikation och förståelse för hur kommunikationen leder till misslyckanden av vikt för allmänheten och för organisationer. Arbetet utgör ett underlag för att förstå och motverka misslyckad kriskommunikation, likväl ligger det till grund för vidare forskning inom området. Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng. Författare: Alice Hedin, Jesper Börnesjö, Sebastian Lennartsson Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Kriskommunikation, Allra, Situational Crisis Communication Theory, PPM-systemet, Image Repair Theory, Responsstrategi

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)