Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Domert, Z. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar.En litteratur studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolpoäng.Malmö universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019.Bakgrund: Självskadebeteende utgör utmaningar för omvårdnaden. Det kan vara svårt att förstå motiv och tankar bakom sådana självdestruktiva handlingar. Det finns forskning som visar att sjuksköterskor ibland har negativa attityder mot personer med självskadebeteende vilka kan påverka deras bemötande av dessa patienter inom vården.Syfte: Att undersöka vilka attityder som sjuksköterskor, som arbetar på akutavdelningar, har mot patienter med självskadebeteende, samt undersöka bakomliggande faktorer och orsaker.Metod: Detta arbete är en integrativ översikt, som tar avstamp i tillgänglig kvantitativ forskning som finns inom området och därefter undersöker vilka faktorer som kan belysa och förklara varför sjuksköterskor på akutavdelningar har de attityder de har mot patienter med självskadebeteende, samt hitta mönster och samband i alla relevanta orsakskedjor.Resultat: Sjuksköterskor på akutavdelningar visar sig till största delen ha positiva attityder mot personer med självskadebeteende, efter mätningar med självskattningsformulär i tillgänglig kvantitativ forskning. Övriga faktorer som kan ha betydelse för negativa attityder hos sjuksköterskor är bl.a avsaknad av kunskap om självskadebeteende, riktlinjer som inte följs, brister i psykosocial bedömning, remitteringar och eftervård, stress, hög arbetsbelastning, brister i ledning och organisation samt tid och ekonomi. Rekommendationer är att det görs förbättringar av alla ovanstående faktorer för att nå en helhetseffekt och därigenom direkt eller indirekt förbättra attityder hos sjuksköterskorna men framförallt förbättra patientupplevelserna av vården, och se till att patienterna får den vård de behöver för deras psykiska besvär.Konklusion: Sjuksköterskor på akutavdelningar har till största delen positiva attityder till patienter med självskadebeteende. Det kan finnas skillnader i attityder mot patienter med självskadebeteende och hur patienterna uppfattar vården och omsorgen beroende på om det handlar om psykiatrin jämfört med akutavdelningar. Utbildning om självskadebeteende saknas i hög grad på de flesta akutavdelningar. Psykosociala bedömningar, remitteringar och eftervård kan behöva ses över och förbättras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)