Samtala om texten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att undersöka hur läsning av litteratur styrs genom samtals- och diskussionsfrågor. Analysen gjordes utifrån en lärobok till gymnasiekursen svenska 2, Svenska Impulser 2. Genom indelning av frågorna i tre övergripande kategorier, textaktiva, biaktiva och transaktiv, analyserade jag hur dessa förhåller sig till relationen text-elev. Analysen gjordes i två delar: Först en kvantitativ analys där samtliga frågor i läroboken kategoriserades, vilket gav en överblick. Sedan en kvalitativ analys utifrån fyra exempel för ett mer nyanserat resultat och se huruvida frågorna samspelade. Dessutom applicerades en teoretisk modell över litterär kompetens för att kunna diskutera vilka kompetenser hos eleven som triggas genom frågornas sätt att styra läsningen. Den kvantitativa analysen visade att frågorna i allmänhet styr läsningen mot textens innehåll och synnerhet frågorna till de äldre litterära epokerna. Den kvalitativa analysen visade att samtliga frågekategorier ges utrymme och att läsningen, på olika sätt, både styrs mot texten och eleven.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)