Skinn på näsan - En studie i normförskjutning

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Thomas Lundén; [2018]

Nyckelord: emotioner; normer; me too; status; makt; #metoo; Social Sciences;

Sammanfattning: Status, det socialt konstruerade relativa och relationella värdet på självet, ges och fås i social interaktion. Studiens teoretiska utgångspunkt är att individens sociala interaktioner utgörs av en kontinuerlig kamp för att vinna, eller mot att förlora status och att individer som deltar i mediaintervjuer och berättar om sitt liv gör detta för att upprätthålla eller höja sin sociala status. Det fenomen som undersöks hämtas ur två intervjuer i form av berättelser ur livet. Intervjuerna är gjorda med samma individ och med nio års mellanrum. Analysen genomförs med stöd i teori om emotioner och deras dimensioner makt och status. Det analytiska utfallet visar att i den första intervjun skapar individen det relativa och relationella värdet genom att presentera sig själv som handlingskraftig, självständig och normbrytande och emotioner som förstärker presentationen är självförtroende och tillfredställelse. I den andra intervjun skapar individen värdet genom att presentera sig själv som passiv, underordnad och moraliserande och emotioner som förstärker presentationen är skuld och skam. Slutsatsen är att normer som upprätthåller och höjer social status har förändrats i riktning mot samhällsnormer som var rådande för 100 år sedan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)