“Vi bjuder in massvis av tjejer, låser ytterdörren och sen hånglar vi” : – En litteraturanalys av Berts dagbok ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen är en komparativ studie där vi analyserar Berts dagbok (Sören Olsson & Anders Jacobsson 1993) och Berts dagbok (Olsson & Jacobsson 2015) ur ett genusperspektiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka normer som framkommer och om det skett någon förskjutning kring dessa mellan böckerna. Ett vidare syfte är att diskutera lärares normkritiska arbete i skolan. Metoden som används är textanalys med komparativt och genusteoretiskt anslag. Resultatet av analysen visar på att det inte skett någon större förändring i underliggande normkonformativa teman mellan böckerna. Vidare upptäcktes många exempel på problematiska scener i både Berts dagbok (1993) och Berts dagbok (2015). Till exempel upptäcktes sexistiska attityder i båda böckerna. Dock fanns exempel på rena sexuella trakasserier i den äldre som inte återfinns i den nyare boken. På grund av de normkonformativa teman som upptäcktes blir böckerna intressanta att använda i skolan som grund för normkritisk diskussion. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)