Välkommen till Första klass : en narrativanalytisk studie av Bräcke kommuns marknadsföringskampanj "Första klass"

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Urbaniseringen är en fortsatt trend som följt med in i tjänstesamhällets samtid. Som en följd av urbaniseringen har många kommuner, i synnerhet landsbygdskommuner avsides från urbana centra, drabbats av ett sjunkande invånartal och de konsekvenser detta för med sig. För att råda bot på denna nedåtgående trend har många kommuner börjat marknadsföra sig i syfte att locka till sig nya invånare. Platsmarknadsföring som begrepp kan beskrivas som specifika berättelser om en plats, vilka pekar ut dess särskiljande drag. Syftet med denna studie är att undersöka platsberättelser som framträder kring landsbygdskommuner i en markandsföringsdiskurs. Studien syftar även till att nå ökad förståelse kring hur identiteter konstrueras i denna typ av diskurs. För att uppnå studiens syften utgår jag i denna uppsats från en kommunal marknadsföringskam-panj. Kampanjen som ligger till grund för studien är ”Första klass” som genomför-des av Bräcke kommun, i syfte att locka till sig barnfamiljer i Stockholm. Studien bygger på en kvalitativ ansats, där marknadsföringsmaterialet som kommu-nen skickade ut till Stockholmsfamiljerna legat i fokus. Empirin kompletteras med, för ämnet, relevant litteratur för att bredda den teoretiska grunden. Med en narrativ-analytisk ingång och med inspiration från semiologin, genomfördes en analys av bilder och text med målet att avtäcka berättelsen om Bräcke kommun samt. Studien undersöker även hur platsberättelser fungerar som identitetsskapare. Analysen visar att kommunen, för att locka till sig nya invånare, byggt en berättelse utifrån värden som ofta förknippas med den konstruerade bilden av landsbygden som en rural idyll. På så vis har kommunen fått en betydelse och en identitet. Be-greppet rural idyll är laddat med betydelser och värden, vilka även har inverkat på den ”vi-identitet” man skapat i berättelsen om Bräcke kommun. Studien har således bidragit med ökad kunskap om vilka värden och egenskaper som lyfts fram när en landsbygdskommun marknadsför sig i syfte att locka till sig nya invånare. Studien har även bidragit med ökad förståelse kring hur tillskrivning av värden till en plats kan påverka identitetsskapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)