Hantering av bygghandlingar : En intern granskning av STRABAG Sveriges rutiner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Byggsektorn är en av de äldsta projektbaserade industrierna i vår tid. I byggprojekt skapas och delas en stor mängd information, ofta i form av bygghandlingar som är juridiskt bindande dokument vilka ligger till grund för utförandet av byggnadsverk. Det kan vara oklart vem som ska läsa vilka handlingar, vem som ansvarar för att handlingarna blir lästa, att handlingarna blivit förstådda, efterföljda och hur informationen vidarebefordras på arbetsplatsen. Det är många parametrar som spelar roll för att hanteringen av bygghandlingarna skall fungera bra, så som ansvarsfördelning, kommunikation etc. Målet med studien var att kartlägga och besvara frågan om hur STRABAG Sveriges hantering av bygghandlingar fungerar. Då STRABAG Sverige är ett typiskt exempel på en byggentreprenör anser författarna att resultatet kan generaliseras. Två fallstudier gjordes på två av STRABAG Sveriges entreprenader. Författarna till rapporten har utgått från en kvalitativ metod i observationen av entreprenaderna. Författarna genomförde sin faktainsamling genom kvalitativa intervjuer med den personalen ur produktionsledningen författarna valt ut. Detta för att få svar på sin frågeställning. Det visade sig under arbetets gång att hanteringen av bygghandlingar är beroende av många parametrar. Några av de problem som kartlades var exempelvis vid uppstart av projekt , där rutinerna inte helt följts och skapat problem med hanteringen av bygghandlingar. Några andra exempel på kartlagda problem är också bristfälliga distrubitionslistor, introduktionen av ny personal och den interna kommunikationen. De kartlagda problemen analyserades med den litterärateori som tagits fram och slutsatser utifrån detta gjordes.  Slutligen gjordes några rekommendationer till STRABAG Sverige för hur de enligt författarna kan reducera de uppmärksammade problemen och där igenom förbättra sin hantering av bygghandlingar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)