Barns delaktighet : - Olika perspektiv på barns delaktighet inom socialtjänsten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Sammanfattning: Studien syftade till att undersöka ungdomars och socialsekreterares uppfattning och tankar kring socialtjänstens arbete gällande barns och ungas delaktighet. Tretton ungdomar från olika skolor och sex socialsekreterare som arbetar med utredningar gällande barn och unga deltog i fokusgruppsintervjuer. Det empiriska materialet har analyserats utifrån KASAM samt Shiers delaktighetsmodell. Resultatet visar att ungdomarna i vår studie hade liten kunskap gällande socialtjänsten och dess arbete. Resultatet belyser vilka faktorer som kan vara viktiga gällande barns delaktighet, dvs. mötet i utredningsprocessen, ett för ungdomarna eget aktörskap samt vikten av återkoppling. Resultatet visar att en utveckling på dessa områden skulle kunna bidra till en ökad upplevelse av delaktighet i mötet med socialtjänsten. I såväl tidigare forskning som i ungdomarnas samt socialsekreterarnas utsagor går det att se likheter gällande hur barn bör göras delaktiga, dock visar det sig inte stämma helt överens med vad som sker i det praktiska arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)