Orsaker till bolagiseringar inom lantmannasektorn : fallen IAWS, Raisio, Saskatchewan Wheat Pool, BayWa och CHS

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Under de senaste decennierna har många traditionella kooperativa föreningar runt om i världen genomgått stora förändringar. Vissa har ändrat sina organisationsstrukturer, vilket innebär att de har kvar delar av den kooperativa modellen, men introducerat individuellt ägande för medlemmarna. Andra har försvunnit genom fusioner eller konkurser. Det finns de som ombildats från sin kooperativa form och andra som avyttrat delar av sina verksamheter till andra investerare och på så sätt blivit en hybridkooperation. Marknadsförändringar, såsom industrialiseringen inom jordbruket, har tvingat de kooperativa företagen att expandera och öka sin förädlingsgrad. Förädling av produkter kräver stora investeringar, vilket kräver kapital. Kapitalbehovet är en stark drivkraft till att lantbrukskontrollerade organisationer väljer att ombilda delar eller hela sina verksamheter till investorägda företag. Om industrialiseringen inom jordbruket fortsätter att utvecklas, kommer då förutsättningarna för traditionell lantbrukskooperation att försvinna? Vad är det som skapat behov av förändring inom ägarstrukturen av lantbrukskontrollerade organsiationer? Vilka förändringar har skett på marknaden de senaste decennierna? Vad händer med lantbrukarnas inflytande, när ägarstrukturen förändras? Hur har föreningarna löst detta problem? Det är dessa frågor som detta examensarbete försöker att besvara. Syftet med studien är att genom kartläggning av omstruktureringarna av IAWS (Irland), Raisio (Finland), SWP (Kanada), BayWa (Tyskland) och CHS (USA) finna orsaker till att dessa företag valt att anta en ny ägarstruktur. Orsakerna till att lantbrukskontrollerade företag omstruktureras är ett komplext system med ett stort antal påverkande faktorer och många dimensioner. Detta gör att inga säkra slutsatser kan förväntas. Därför har studien ett stort mått av osäkerhet. Flera av orsakerna till att ägarstrukturen förändras som teorin framhåller, kan påvisas hos de studerade företagen. Förändrade marknadsförutsättningar har skapat behov av kapital. När företag expanderar och blir mer komplexa i sin organisationsstruktur är det vanligt att kommunikationen inom organisationen försämras. Detta skapar behov av ett verktyg för att stärka ledningens incitament att agera effektivt. En tydlig förändring som skett hos lantbrukskontrollerade företag är att betydelsen av relationen mellan organisation och medlem har försvagats. Detta minskar medlemmarnas engagemang i föreningen, vilket skapar en spridning av medlemmarnas intressen och kan försvåra vid t.ex. investeringsbeslut. Tillgång till kapitalmarknaden och en kritisk granskning kan avhjälpa detta problem. En följd av det mer individualistiska förhållningssättet är att medlemskårerna blivit mer heterogena. Genom att skapa omsättningsbara tillgångar kan man få en mer homogen ägarkår med fokus på monetära intressen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)