Transparent Maskulinitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: I föreliggande uppsats studeras hur sex transsexuella män skapar och framställer sin maskulinitet på Youtube. Youtube har kommit att bli en plattform som används av många transsexuella personer. Tidigare forskning har visat på hur Youtube fungerar som en självuppfyllande process där transsexuella personer legitimerar och uppnår en bekräftelse för vilka de är (Jones 2019, Horak 2014). I dessa videoklipp redogörs utförligt och detaljrikt för deras erfarenheter och upplevelser avseende deras transsexualitet. Studiens förhoppning är att mot denna bakgrund kunna utläsa delar av de transsexuella männens maskulinitetskapande utifrån de publicerade Youtube-klippen. Denna studie har genomförts via en kvalitativ innehållsanalys med fokus på vad de transsexuella männen redogör för i videoklippen samt deras visuella presentation. Det teoretiska ramverket har bestått av konstruktionistiska teorier om maskulinitetsbegreppet i allmänhet och hegemoniska maskulinitet i synnerhet. För att påvisa hur maskulinitetsskapandet gör sitt uttryck samt skapas i interaktioner mellan individer antas ett interaktionistiskt perspektiv med hjälp av Goffmans (1956) dramaturgiska teori. De slutsatser som studien kunnat påvisa är bland annat hur maskulinitetsskapandet produceras i interaktioner med andra, utifrån deras redogörelser om vikten av att andra ser på dem som de ser sig själva. Vidare har studien kunnat visa på kroppen som ett centralt instrument för maskulinitetskapande genom de studerade personernas redogörelse för vikten av att förändra kroppen till ett ”maskulint yttre”. Denna prestation uppnås delvis genom den könsbekräftande behandlingen via testosteron eller kirurgiska ingrepp. Men det är även visat i studien att de transsexuella männen lägger stor vikt vid träning och redogör för en önskvärd stor och muskulös kroppstyp, i enlighet med de hegemoniska maskulinitetens kroppsideal. Slutligen har studien även kunnat påvisa att i samband med deras maskulinitetskapande skapas en distans till det feminina. Ur detta kan tolkas att det är i relation till hur de inte vill vara - som de förstår hur de vill vara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)