System för lokalt omhändertagande av dagvatten : litteraturen och praktiken

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Genom sammanställningen av litteratur och utvärdering av dagvattenstrategin för ett befintligt exploateringsprojekt i Sala, Sverige bidrar denna uppsats till att tydliggöra behovet av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för att tackla växande utmaningar associerade med urbanisering och klimatförändringar. Aktuell litteratur på sex dagvattenhanteringssystem som kan med varierande lämplighet användas på två vägsträckor i exploateringsprojektet sammanställs. Sammanställningen kontrasteras med en kvalitativ utvärdering av dagvattenstrategin på exploateringsprojektet (bestående av en samling rapporter, utredningar och planer) och demonstrerar därigenom främst två saker: (1) hur forskningen manifesteras i praktiken och (2) längs med vilka parametrar som utvecklingen av dagvattenstrategin på exploateringsprojektet i Sala potentiellt kan ske. Slutsatser dras om att dagvattenstrategin till stor del följer den aktuella litteraturen men att detaljeringsgraden som är nödvändig för att uppnå strategins huvudsakliga mål är bristande. Med litteraturöversikten över systemen för LOD identifieras bland annat vilka hanteringssystem som bäst lämpar sig för rening av dagvattnet från fosfor och att den i rapporterna föreslagna lösningen med skelettjordar kan kompletteras med användningen av biokol som substrat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)