Rekryteringsprocessen, valet mellan intern eller extern rekrytering: En utredande studie om IKEA och Lisebergs rekrytering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie tar upp ämnet rekrytering med syfte att undersöka hur IKEA och Lisebergs rekryteringsprocess ser ut samt hur valet av interna eller externa kandidater i ledande befattningar beaktas i praktiken i dessa organisationer. Detta är ett aktuellt ämne att undersöka då personal ofta beskrivs som en av organisationers viktigaste tillgångar (Lindelöw, 2003). Ett empiriskt underlag har skapats genom att intervjuer har genomförts. Dessa intervjuer har varit semistrukturerade för att ge en ökad flexibilitet där intressanta aspekter sett till specifik respondents situation har kunnat sättas i fokus. Respondenterna har varit en representant från HR samt en intern och externrekryterad chef i respektive organisation. I de undersökta organisationerna finns en tydlig dominans av internrekrytering, rörande ledandebefattningar. IKEA har en målbild på 80 % internt rekryterade chefer, ledare och specialister mot 20 % externt rekryterade. På Liseberg ser man tydligt att det är driftrelaterade positioner som domineras av internrekrytering samtidigt som icke-driftrelaterade positioner domineras av externrekrytering. Förhållningen till beslutet mellan intern och extern vid IKEA och Liseberg visade sig vara likt teorin av Bearden & Holden (1997) samt Spellin & Zajas (1995) en avvägning mellan strategi och vad som är praktiskt i stunden för de båda organisationerna. IKEA förhåller sig strategiskt till valet samtidigt som det uppmärksammas en tydlig pågående förändring hos Liseberg. En pågående förändring från praktiskt till att strategiskt förhålla sig i frågan vart man hämtar sina kandidater.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)