Digital CRM och kundlojalitet inom B2B : Ger ökad tillgång till kundinformation ökad lojalitet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Kundlojalitet är ett mål för många företag som medför såväl utmaningar som potentiella konkurrensfördelar. I syfte att förbättra kundrelationer och därigenom öka kundlojaliteten har konceptet CRM (Customer Relationship Management) vuxit fram. Denna uppsats undersöker hur digitalt insamlad kundinformation används och integreras i CRM-strategier och CRM-system samt det eventuella sambandet mellan mängden kundinformation och graden av kundlojalitet. Undersökningen genomfördes genom intervjuer med två företag som är verksamma inom B2B-försäljning. Utöver företagens ledare och säljare intervjuades en CRM-systemleverantör, en leverantör av programvara för insamling av kundinformation samt tre av företagens kunder i syfte att bidra med fler perspektiv på de undersökta koncepten. Avsikten var att genom en kvalitativ ansats undersöka hur digitala verktyg för kundinformation kan integreras med CRM samt huruvida det i de studerade företagens fall går att se samband mellan användningen av denna kundinformation och graden av kundlojalitet. Studien finner att det inte finns ett rakt, positivt samband mellan mängden kundinformation och graden av kundlojalitet, men att en väl utformad och implementerad CRM-strategi i kombination med ett väl fungerande CRM-system ger förutsättningar för att ett sådant samband ska kunna etableras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)