Begreppsvaliditet för 30 sekunder Chair Stand Test hos patienter med akut stroke

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

Sammanfattning: Introduktion: Stroke kan vara ett mångfacetterat och komplext tillstånd. Uppresningar från stol speglar en fundamental aktivitet i det dagliga livet. Uppresningsförmågan är delvis avhängig en individs benstyrka, vilken i regel försämras med stigande ålder. Stroke drabbar oftast äldre individer, och påverkar ofta uppresningsförmågan negativt. Det är därför viktigt att kunna utvärdera uppresningsförmågan med valida och reliabla utvärderingsinstrument. Uppresningstestet 30 sekunder Chair Stand Test (30 CST) kan användas för detta, men har inte validitetstestats för populationen stroke. Syfte: Studiens syfte var att utföra en begreppsvalidering av 30 CST för patienter med akut stroke genom att undersöka hur testet korrelerar med greppstyrka, Timed up and go (TUG), Step test (ST) och Functional ambulation category (FAC). Metod: Tvåhundrasextioåtta individer med nytillkommen stroke inneliggande på tre olika slutenvårdsavdelningar i Sverige inkluderades i studien under 2016-2017. Studiedeltagarna utförde 30 CST, test av greppstyrka, TUG, ST och FAC. I syfte att begreppsvalidera 30 CST testades sambandet mellan 30 CST och de andra instrumenten med Spearmans rangkorrelation. Resultat: 30 CST korrelerade signifikant med greppstyrka (svagaste handen ρ=0,538, p<0,001, starkaste handen ρ=0,459, p<0,001), TUG (ρ=-0,705, p<0,001), ST (svagaste sidan ρ=0,875, p<0,001, starkaste sidan ρ=0,879, p<0,001) och FAC (ρ=0,772, p<0,001). Konklusion: Utvärderingsinstrumentet 30 CST begreppsvaliderades för patienter i akut fas efter stroke. 30 CST och ST samt 30 CST och FAC hade bra korrelation, medan 30 CST och TUG hade moderat korrelation. Greppstyrka hade dålig till måttlig korrelation med 30 CST. Utvärderingsinstrumenten utvärderar liknande kroppsliga förmågor, och där förmågorna är mer lika varandra, påträffades också högre korrelationskoefficienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)