Produktivitet i anläggningsproduktion – mätningar, faktorer som påverkar och en förbättringsmetod

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Produktivitet i anläggningsbranschen har blivit kritiserad för att branschen under lång tid har haft sämre produktivitetsutveckling jämfört med andra industrier, exempelvis tillverkningsindustrin, men den svenska anläggningsbranschen har stora möjligheter att förbättra sin produktivitet. Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för produktivitet, mätningar av produktivitet och faktorer som påverkar produktivitet, vilka på sikt kan hjälpa företag inom anläggningsbranschen att förbättra produktiviteten. Vidare studerades olika faktorer som har inverkan på produktivitet, vilka undersöktes i syfte att se om de faktorerna kan nyttjas för att öka produktiviteten i byggproduktionen. En kvalitativ intervjustudie har genomförts i ett anläggningsföretag. Det empiriska materialet som samlades in är från inledande intervjuer och fördjupande intervjuer som sedan har jämförts med en litteraturöversikt för att därefter kunna dra slutsatser. Resultat visar att ingen särskild produktivitetsmätning görs i alla projekt men man kontrollerar produktiviteten genom regelbundna avstämningar gentemot kostnadskalkyl och tidsplan. Denna studie har också visat att planering är en av de viktigaste faktorerna som påverkar produktivitet. Brist på arbetsledning, kommunikation, olämpliga väderförhållanden, materialets tillgänglighet, brist på handlingar och ändring av ritningar kan vara potentiella orsaker till den rapporterade nedgången i produktivitetstillväxten på olika sätt. Det behövs vidare forskning på detta ämne för att bättre kunna förstå de olika metoder som mäter produktivitet och hur de faktorer som påverkar produktivitet kan nyttjas för att öka produktivitet i den svenska anläggningsbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)