Bilderbokens viktiga funktion i en förskola för alla. En litteraturstudie om kulturmöten med fokus på etnicitet i samtida bilderböcker för barn.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Zhean Mohammad Murad; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractMed bakgrund i att främlingsfientligheten bara växer på ett väldigt oroväckande sätt i Sverigeså har vi skrivit en uppsats där kulturmöten i samtida bilderböcker analyseras med avseendepå etnicitet. Uppsatsen syftar till att undersöka hur kulturmöten gestaltas i ett urval nyutgivnabarnböcker och huruvida dessa möten kan karakteriseras som mångkulturella och/ellerinterkulturella. Särskild vikt läggs vid bilderböckernas gestaltning av etnicitet i samband medkulturmötena. Våra frågeställningar berör hur kulturmöten och etnicitet gestaltas ibilderböckerna samt hur text och bild samspelar och hur ikonotexten framträder för läsaren.Vår utgångspunkt i den tidigare forskningen är Simonssons avhandling Bilderboken iförskolan (004), till det finns det tre litteraturanalyser som har speglat vårt övriga innehåll iuppsatsen väl.Vi valde att göra en litteraturanalys med en kvalitativ ansats där vi sökte efter vissa påförhand bestämda begrepp och analyserade hur de framträdde i bilderböckerna. De viktigastebegreppen för vår uppsats har varit kulturmöte, etnicitet, intersektionalitet, stereotyper ochklass. I resultatet analyserade vi såväl framställningen av karaktärer, som bilderböckernasmiljö och kulturmöten.De viktigaste resultateten för vår uppsats presenteras i diskussionsdelen. Vårt viktigasteresultat är att den expanderande ikonotexten i de båda bilderböckerna är positiva. Vi menargenom att inte beskriva eller synliggöra etnicitet hos karaktärerna i de båda bilderböckernages barn en positiv bild av personer som lever i Sverige, som har ett annat ursprung än detetniskt svenska. Däremot är det viktigt att poängtera att även om författaren tillbilderböckerna har jobbat med en expanderade ikonotext så utspelas båda bilderböckernas ien svensk miljö. Det har vi tolkat som att den svenska kulturen är högst värderad, men att denhar en såväl interkulturell som mångkulturell karaktär.Slutligen menar vi att det är av stor vikt för såväl blivande som varande förskollärare attkunna analysera innehållet i bilderböckerna som finns i förskolans verksamhet. Vad säger deegentligen om det svenska samhället och vilka normer upprätthålls med dem?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)