“Det sitter i ryggraden och är en del av vem jag är, något som aldrig kommer försvinna” : En kvalitativ intervjustudie om den sociala samvaron i brödraskapsbaserade gäng

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Gängkriminalitet är ett växande problem. Föreliggande studies syfte är att undersöka den sociala samvaron inom kriminella brödraskapsbaserade gäng samt att skapa en förståelse och insikt i hur tillhörigheten och gemenskapen både upplevs och påverkar medlemmar. Brödraskapsbaserade gäng innebär gäng som har ett stort fokus på gemenskap och tillhörighet samt att medlemskapet är långvarigt och har en betydande social påverkan för individen. I det aktuella kunskapsläget finns det ett stort fokus på de komplexa processerna att gå med och sedan att gå ur ett kriminellt gäng, det saknas ett djupgående fokus på tiden inom och anledningar till varför individer väljer att stanna inom gänget. För att besvara studiens syfte genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med både aktiva och före detta medlemmar i brödraskapsbaserade gäng. Studiens resultat visade att de brödraskapsbaserade gängens tillhörighet är något allomfattande för medlemmarna, det är något som sitter djupt rotat och inget som försvinner enbart för att en individ går ur gänget. Det framkom även att behörigheten i gänget har många olika krav och förutsättningar för att en individ ska kunna ta del av och ha en fortsatt gemenskap i gänget samt att sanktioner uppstod om dessa inte uppfylls. Respondenternas utsagor skapar en insikt i en sluten grupp som det annars kan finnas svårigheter att nå fram till och förstå - vilket gör att studien har en relevans för alla professioner som kommer i kontakt med denna grupp av människor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)