Hantering av variation i en tillverkningsprocess

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: Ökad konkurrens inom fordonsindustrin leder till större produktdifferentiering för att möta kundernas krav. Detta medför ökad variation i produktspecifikationer vilket tillverkande företag måste finna metoder för att hantera. Syftet med denna studie var att skapa en metod för hantering av produktvariation för att kunna minimera balanseringsförluster i form av kvalitetsavvikelser och stopptid i produktionen. En metod utvecklades utifrån fallföretagets förutsättningar och grundades på ett förbättringsprojekt samt från observationer från ett studiebesök i en annan verkstad hos fallföretaget. Variationshanteringsmetoden testades i en avgränsad del av produktionen i två etapper. Resultatet av testen visade på minskat antal kvalitetsavvikelser och mindre stopptid. Implementering av metoden låg utanför ramen av detta arbete, så avslutningsvis presenterades rekommendationer för implementering av metoden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)