Vem betalar för konsekvenserna av ny teknologi? - En studie av produktansvar för självkörande bilar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Idag finns det krav om trafikförsäkring för motorfordon i Sverige, för att garantera skälig ersättning till de drabbade. Försäkringsbolagen har dock en rätt att föra regresstalan mot den som vållade olycksfallet. Ifall olyckan orsakas av ett felfungerande fordon så kan regresstalan riktas mot fordonets tillverkare med stöd av PAL. Självkörande fordon kan dock komplicera tillämpningen av PAL på två grunder som båda baseras på fordonets oförutsebarhet. Dels kan det vara komplicerat och oskäligt att konstatera en säkerhetsbrist hos en produkt som idag saknar teknologiskt motstycke och som har ett så brett användningsområde. Dels kan självkörande artificiellt intelligenta bilar agera på ett sätt som deras tillverkare inte kunde förutse. I det senare fallet kan det räknas som en utvecklingsskada och omfattas därmed inte av ansvaret i PAL. Skadekostnaden blir då en extern kostnad som landar hos försäkringsbolaget. Då externa kostnader inte är önskvärda ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så bör de internaliseras i verksamheten de stammar från. Ett sätt att internalisera är genom att tillämpa ett culpaansvar eller rent strikt ansvar mot tillverkaren. Eftersom det är svårt för tillverkaren, p.g.a. självkörande bilars oförutsebarhet, att uppskatta ersättningsanspråken så är detta inte en hållbar lösning. Tillverkarens alternativ är att (1) försöka försäkra sig, (2) öka produktsäkerheten för att minska ersättningsanspråken eller (3) helt avstå från att tillverka produkter med osäkra ersättningsanspråk. Inget av ovan alternativ är dock hållbara eller önskvärda av följande skäl: - Det är svårt att försäkra sig mot en okänd risk. - Om riskerna är oförutsebara så är det svårt att uppskatta nyttan av ökad säkerhet. - Självkörande bilar är en önskvärd produkt för samhället i stort. En liknande problematik har observerats med läkemedel. Det är en önskvärd produkt som kan orsaka oförutsebara externa kostnader. Sättet man har internaliserat skadekostnader av läkemedel i Sverige är genom en frivillig branschförsäkring skapad av läkemedelsbolagen. En liknande lösning kan även användas för självkörande bilar och andra produkter med oförutsebara skaderisker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)