Angående meningsproduktion inom filmmediet: En diskussion rörande A.J. Greimas semiotiska kvadrat, med avstamp i en analys av betydelseproduktionen i Black Swan

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: Den här magisteruppsatsen syftar till att – med avstamp i en filmanalys angående menings- och betydelseproduktionen i Darren Aronofskys Black Swan (2010) – diskutera semiotikens relevans och fruktbarhet för den nutida filmvetenskapen. Diskussionen fokuserar på A.J. Greimas analysmodell den semiotiska kvadraten, vilken vidare ligger till grund för analysen av nämnda film. Därutöver diskuteras i uppsatsen, med ansats i analysen av Black Swan, generella betydelsebärande tendenser inom filmmediet, samt meningsproduktion inom filmmediet i allmänhet. Vidare förenas i något avseende den semiotiska traditionen – i uppsatsen reinkarnerad i Greimas – med den kognitiva filmteorin, i enlighet med bland andra David Bordwell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)