Mamma, pappa, barn : en kvalitativ studie om hur kärnfamiljen och föräldraskap konstrueras och upprätthålls inom tidningen vi föräldrar

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker hur föräldratidningar skildrar föräldraskap i förhållande till genus och till stereotyper av kärnfamiljer. Det blir allt vanligare i Sverige att familjer inte längre är uppbyggda som den traditionella kärnfamiljen, utan samkönade äktenskap, ensamstående föräldrar med mera har förändrat bilden av hur en familj “ska” se ut. Men trots att det blir vanligare med alternativa familjekonstellationer menar flera tidigare forskare att myten om den traditionella kärnfamiljen fortfarande är normen och idealet i samhället. För att undersöka hur myterna kring kärnfamiljen och de traditionella föräldrarrollerna konstrueras i föräldratidningar, har en kvalitativ innehållsanalys av artiklar i tidningen Vi föräldrar utförts. Materialet analyseras med hjälp av en semiotisk analys eftersom det möjliggör en analys av tidningens djup och budskap. Utifrån analysen går det att urskilja att det vanligaste sättet Vi föräldrar framställer familjer är utifrån de rådande myterna om den traditionella kärnfamiljen. Det går även att urskilja att föräldrarollen mestadels kopplas till den stereotypa mamma- och papparollen, nämligen att föräldrarollen tydliga kopplas till könsrollerna. De framkom få fall i tidningen med alternativa familjeformer och när de väl gestaltas så framställs familjeformen mer komplicerad än den traditionella kärnfamiljen. Detta tyder på att Vi föräldrar inte utmanar myter om kärnfamiljen på det sätt som krävs för att alternativa familjeformer ska bli lika accepterade som den traditionella kärnfamiljen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)