Förändrade förväntningar? Framtidskulturer i Sverige och Svensk-Amerika 1904–1935

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Den här uppsatsen behandlar förflutna framtider. I fokus för undersökningen står en större svensk liberal och urban kultursfär som inkluderar delar av Sverige och Svensk-Amerika under 1900-talets fyra första decennier. Undersökningens källmaterial utgörs av nyårskrönikor i Dagens Nyheter och Svenska Amerikanska Posten under årsskiftena 1904 till 1935. Metodiskt undersöks materialet komparativt genom tre kronologiska fallstudier i syfte att skapa längre framtidskulturella trendlinjer ur vilken kulturell kontinuitet och transformation kan utläsas. Undersökningens resultat visar på en betydande kontinuitet avseende den svensk-amerikanska framtidskulturen. I Sverige kännetecknas istället perioden av en påtaglig framtidskulturell transformation. Ett av undersökningens mest noterbara resultat är att kriser, likt första världskriget och den stora depressionen, inte till fullo påverkade föreställningarna om framtiden på de sätt som tidigare forskning visat. Exempelvis har tidigare forskning ofta betonat krisernas betydelse för kulturell förändring. I undersökningen framträder exempel där framtidskulturerna knappt förändras alls såväl som exempel där förändringen på en längre trendlinje är att betrakta som tillfällig. Vidare visar undersökningen hur det vid flera tillfällen inte enbart existerar en temporalitet utan multipla. Genom undersökningens komparativa ansats har det också varit möjligt att identifiera kulturella särdrag i de båda tidningarna. Det mest utmärkande är det individualistiska tilltalet som präglar Svenska Amerikanska Posten och det mer kollektivistiska och samförståndsbetonade som präglar Dagens Nyheter. I uppsatsen introducerar jag också två nya begrepp i form av framtidskultur och framtidsobjekt. Begreppen fungerar mycket väl för den aktuella undersökningen men bedöms även kunna vara tillämpbara i annan framtidshistorisk forskning. Uppsatsens teoretiska ansats är inspirerad av Reinhart Kosellecks kategorier erfarenhetsrum och förväntningshorisont, Michel Foucaults teorier om subjekt och objekt, Johan Asplunds modell för idékritisk forskning samt Bernt Skovdahls analys av framstegstanken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)