En alternativ metod för att evaluera produktvärde : baserat på konsumenters perception av okända produkter i dagligvaruhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Värdet hos konsumenter definieras och utvärderas på många olika sätt. Denna uppsats ämnar testa en modell för att mäta varumärkesvärde och se om den kan användas för att mäta produktvärdet för en okänd produkt i dagligvaruhandeln. Detta genom att applicera modellen på produktens produktnamn. Utifrån teorin föreslås hypoteser som baseras på definitionen av de fyra parametrar som undersöks – Differentiering, Relevans, Anseende och Kännedom – och hur utfallet bör bli för en marknadsledande produkt kontra en mindre erkänd produkt. Uppsatsen visar på att modellen är applicerbar för att även undersöka produkter via dess produktnamn, men att den borde inkludera fler frågor vid framtida tester.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)