Representation, språk och makt: I debatten om transpersoner och identitetspolitik

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och samhälle

Sammanfattning: Den här uppsatsen är en studie av språkbruket om representation av transpersoner i en debatt om identitetspolitik inom feminism och vänsterrörelse. Debatten ägde rum i flera olika tidningar under november 2014. Syftet med studien var att undersöka hur makt kan skapas i språket. Det gjordes med textanalys som metod, Stuart Hall om representation, Judith Butler om den heterosexuella matrisen som härskande diskurs och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som teoretiskt underlag . Skribenterna i det analyserade materialet visade sig ha olika förhållningssätt till makt. Vissa menade att transpersoners representation är viktig ur makthänsyn och kan ifrågasätta den härskande diskursen om endast två existerande kön. Andra att representation inte har någon större betydelse utan att det är den ekonomiska makten som rörelsen bör kämpa mot.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)