Klimatjournalistiken och den stora ångesten : en uppsats om mediepublikens känslor i förhållande till journalistikens skildring av klimatförändringarna

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mediepubliken uppfattar dagens klimatjournalistik samt vilka positiva och/eller negativa känslor klimatjournalistiken kan skapa. Analysen görs utifrån ett sociologiskt perspektiv. Uppsatsens metod är blandad och innehåller en kvalitativ intervjuundersökning och en kvalitativ innehållsanalys. Uppsatsens intervjuresultat av den kvalitativa intervjuundersökningen visar att klimatjournalistiken ofta skapar negativa känslor hos mediepubliken. Negativa känslor såsom maktlöshet, ledsenhet, ångest och rädsla. Resultaten från den kvalitativa innehållsanalysen visar att negativa nyheter om klimatförändringar påverkar mediepublikens inre känslor och att publiken känner ångest på grund av att de känner sig hotade av klimatförändringarna och ser sina liv i fara. Känslan av ångest skadar inte individen utan skapar en rädsla som projicerar hen från nutiden till framtiden. Samtidigt blir det också svårt att besegra rädslan eftersom den tar över kroppen utan att individen kan kontrollera det. Slutligen har klimatförändringar blivit ett samhällsproblem som är svårt att lösa på grund av det moderna och industriella samhälle där politiken och vetenskapen har förlorat sitt monopol.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)