Montesquieus inflytande i den svenska författningsutvecklingen - Om maktdelning i 1809 års regeringsform

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I denna uppsats prövas i vilka konstitutionella problemkretsar det råder överensstämmelse mellan 1809 års regeringsform och Montesquieus maktdelningslära. Det redogörs även för den forskardebatt som kretsat kring regeringsformens spirituella genesis. I uppsatsen framförs en objektiv jämförelse, för att se i vilka delar det råder överensstämmelse mellan regeringsformen och maktdelningsläran. Detta presenteras genom intagandet av ett kritiskt förhållningssätt till doktrinen samt rättshistorisk metod. Det framkommer att den dömande makten skiljer sig markant i regeringsformen till skillnad från Montesquieus idé. Lagstiftningsprocessen överensstämmer delvis, bland annat genom adelns representation i riksdagen samt kungens vetorätt mot ny lagstiftning. Den verkställande makten överensstämmer till den grad att makten innehas av en monark både i regeringsformen och maktdelningsläran. Syftet med den verkställande makten är detsamma i regeringsformen som maktdelningsläran.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)